2017.06.09 FRI 23:00-29:00

TESTONE

TIME:

23:00-29:00

Entrance:

1st Drink ¥1000

TESTONE

▪️DJ
MaNA
_VHR1.7
Sayaka Ando